ولایت فقیه و قیام عاشورا

با اندک تفکر و تعقل در ماهیت قیام عاشورا و بحث ولایت فقیه ، میتوان دریافت که ارتباطی کاملاً مستقیم بین ضرورت حکومت اسلامی ، اصل ولایت فقیه و قیام عاشورا وجود دارد.

امام حسین(ع) هدف از قیام خویش را احیای دین جدشان رسول اکرم(ص) معرفی میکنند. دینی که حکومت بر پایه ی دستورات الهی را بزرگترین ضامن اجرای احکام الهی در جامعه میداند و در آن برهه ی زمانی تصدی اداره آن به دست فرد فاسدی افتاده بود که نام مسلمان را بر خود حمل کرده بود اما طریق کفار را پی گرفته و به مقابله با امام حسین برخاست. ادامه مطلب